Dołącz do akcji „Ogródki ze smakiem”! - głosuj!!! raz dziennie na nasze P47 - https://www.electrolux.pl/local/ogrodki-ze-smakiem/?fbclid=IwAR0zSvfZOOZCVV4oOHV5NPCaNWfclY9Uk5l4izvhBIy5KAsKKM7v6O_WK_4#1520209

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Procedura COVID 19 - 2021

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasadi trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby   w Przedszkolu 47 Leśna Pętelka w Gdyni

 

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz.561)

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 19 listopada 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form  wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 394, 567 i 1337)

Oświadczenie Prezesa UODO,  Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4)

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

 

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i MZ i jest na bieżąco aktualizowana.

I.

 ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA  W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe.

1.Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci, w których domach przebywa osoba chora na Covid-19 lub  w kwarantannie.

2.Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi takimi, jak: podwyższona temp. ciała, kaszel, katar, zaburzenia jelitowo-żołądkowe, wysypka, zaczerwienione oczy, brak węchu i smaku, itp,

3.Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zasady nieprzynoszenia przez dzieci żadnych zabawek i innych przedmiotów (niemowlęcych pieluszek, kocyków, przytulanek i innych zabawek w tym książeczek).

4.Rodzice Biedronek, Motyli, Wiewiórek nie wchodzą do budynku przedszkola. Odprowadzają dziecko do drzwi – wejścia od strony tarasu. Dzieci po rozebraniu okryć wierzchnich zostają odprowadzone do poszczególnych grup przez pracowników przedszkola.

Rodzic (jedna osoba) dziecka nowoprzyjętego z grup Biedronki, Motyle, Wiewiórki (proces adaptacji- vide: rekomendacje GIS) do 10.09. wchodzi do szatni (rodzice zaopatrzeni w maseczki) i odprowadza dziecko do sali.

Osoby w przestrzeni szatni zachowują dystans rodzic od rodzica i pracownika 1.5 m.

 • Rodzice Jeżyków i Zajączków (tylko nowoprzyjęci) wchodzą do przestrzeni wspólnej (zaopatrzeni w maseczki) z zachowaniem zasady jeden rodzic wraz z dzieckiem, do każdej z szatni  (proces adaptacji- vide: rekomendacje GIS). Zasada ta obowiązuje do 24.09.

Osoby w przestrzeni szatni zachowują dystans rodzic od rodzica i pracownika 1.5 m.

 • Z dniem 27.09 rodzice Jeżyków i Zająców nie wchodzą do przestrzeni wspólnej przedszkola. Dziecko odbierane jest przy drzwiach przez pracownika przedszkola, który po rozebraniu się dziecka odprowadza go do sali zajęć.
 • Odbiór dzieci wejściem głównym Jeżyki i Zajączki, od strony tarasu Biedronki, Motyle, Wiewiórki. Dzieci przyprowadzane przez pracowników placówki – prosimy o zachowanie 2 m odległości pomiędzy osobami oczekującymi.
 • Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i danych osobowych osób up                                                                                                       II.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW   W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. W szatni i podczas wychodzeniu na dwór stosuje się rotacyjność grup.
 2. Dzieciom udostępnia się sprzęt sportowy i do zabaw ruchowych.
 3. Dzieci korzystają ze stałych elementów wyposażenia placu zabaw, wyznaczonego poprzez ogrodzenie poszczególnych elementów.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki,   na spacer

III.

PLAN  HIGIENY I DEZYNFEKCJI/ZASADY HIGIENY I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA

 1. Placówka pracuje według ustalonego planu/zasad higieny, które w okresie stanu epidemicznego zostały dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (załącznik nr 2)
 2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19 (załącznik nr 3).
 3. Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.
 4. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk . 
 5. W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników (załącznik nr 4).
 6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

IV.

        ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE 

 1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka).
 2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie imprezy (teatrzyki, festyny) prowadzone przez osoby z zewnątrz. Wyjątek stanowi rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych.
 3. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy powinny odbywać się być przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.
 4. Listonosz oraz kurierzy w przypadku dostarczenia przesyłki -  pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych.
 5. Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do placówki wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk.                                                   

 V.

WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

Pracownik przedszkola, w przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy, objawy jelitowo- żołądkowe, wysypka) powinien pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej, wizyty lekarskiej stacjonarnej lub samodzielnie zgłosić się na test COVID poprzez portl Pacjenta gov.pl .

 1. Zadania pracowników:
 2. Pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.
 3. Usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Systematycznie dezynfekować przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.).
 4. Pracownik zobowiązany jest dezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, włączniki światła, itp.) oraz powierzchnie płaskie (np. blaty stołów).
 5. Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
 6. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 7. Zorganizować dziecku miejsce do wypoczynku na leżaku, zachowując przy tym dystans pomiędzy leżakami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekować je.
 8. Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 9. Przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka), zachować w miarę możliwości bezpieczny dystans.
 10. Przestrzegać zakazu bezpośredniego kontaktu opiekunów ze sobą w czasie sprawowania opieki nad dziećmi.
 11. Przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 12. Pracownicy w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).

VI.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła, biegunka, utrata smaku, węchu, wysypka) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko
  w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.
 2. Przedszkole zawiadamia rodziców  o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.                                                                                                  
 3. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

VII

SCHEMAT SCHODZENIA I ROZCHODZENIA SIĘ DZIECI W POSZCZEGOLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH

 

 1. Dzieci schodzą się do przedszkola od godziny 6.00
 2. Grupa Zające – parter budynku przyjmuje dzieci z grupy Zające, Jeże, Biedronki, Motyle, Wiewiórki.
 3. Transmisja ewentualnego zakażenie w czasie 6.00-7.00 (Jeże, Zające, Biedronki, Motyle, Wiewiórki) – rejestr
 4. O godzinie 7.00 Jeże przechodzą do swojej sali z nauczycielem, Biedronki i Motyle przechodzą do Sali na piętrze- Biedronek, Wiewiórki przechodzą do sali Wiewiórek - piętro.
 5. Grupa Biedronek –wraz z dziećmi z grupy Motyle – transmisja ewentualnego zakażenia 7.00-7.30.
 6. Motyle godzina 7.30 dzieci wraz z nauczycielami przechodzą do swojej sali.
 7. Rozchodzenie się dzieci – PARTER – 15.30 Jeże przejście do sali Zająców.
 8. Ewentualna transmisja zakażenia w czasie 15.30-17.00 (Jeże, Zające) - rejestr
 9. Rozchodzenie się dzieci – PIĘTRO – Biedronki 16.00 przejście do grupy Motyli, – ewentualna transmisja zakażenia 16.00-16.45 (pon, śr), 16.00-16.30 (wt, czw, pt).
 10. Wiewiórki 16.00 zejście do grupy Zająców ewentualna transmisja zakażenia w czasie 16.00-17.00 (Jeże, Zające, Wiewiórki) – rejestr
 11. 30, 16.45 – zejście do grupy zające – Motyle, Biedronki
 12. Transmisja ewentualnego zakażenie w czasie 16.30.-17.00 (Jeże, Zające, Biedronki, Motyle, Wiewiórki)
 13. Zakończenie pracy przedszkola 17.00

 

VIII

WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Posiłki przygotowywane na terenie przedszkola przez pion kuchenny.
 2. Śniadania, II danie zupa, podwieczorek – wydawane przez pion kuchenny do wydawalni posiłków- pracownicy obsługi poszczególnych grup- dokonują wydania na poszczególnych salach.
 3. Posiłki porcjowane OBIAD – W CZĘSCIACH WYDAWALNI – pracownicy kuchni- porcjują posiłki i wydają pracownikom obsługi do wydania w salach.
 4. Każde dziecko otrzymuje posiłek na swoim talerzu.
 5. Pracownicy kuchni nie kontaktują się z pracownikami opiekującymi się dziećmi.

 

IX

PRZEMIESZCZANIE SIĘ W RAMACH KORZYSTANIA ZE WSPÓLNEJ ŁAZIENKI

 1. Dzieci z grupy Motyli korzystają ze wspólnej łazienki znajdującej się w grupie Biedronek
 2. Korzystnie z łazienki przez dzieci z grupy Motyli musi ograniczyć się do bezdotykowego przejścia przez sale Biedronek
 3. Grupa Biedronek umożliwia bezkolizyjne przemieszczanie się dzieci z grupy Motyle do łazienki
 4. Po każdorazowym skorzystaniu przez grupy z łazienki, dokonuje się jej dezynfekcji.
 5. W związku z brakiem możliwości wykluczenia przemieszczania się obu grup- transmisja ewentualnego zakażenia odnosi się do obu grup w pełnym zakresie.

 

 

Załącznik nr 1 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

 

Gdynia …................................2021 r.

 

 

 

 

ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 Imię i nazwisko dziecka:  ……………………….……………………………………………..

 1. Niniejszym wyrażam zgodę   na badanie temperatury ciała mojego dziecka, wychowanka Przedszkola nr 47 Leśna Pętelka w Gdyni.
 2. Oświadczam, że do przedszkola będę przyprowadzać dziecko;zdrowe, bez widocznych objawów chorobowych (duszności, kaszel, katar,wysypka),  które nie miało kontaktu z osobami, u których stwierdzono Covid-19 lub przebywających  w kwarantannie
 3. Zapoznałem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie stanu epidemii obowiązujące   w Przedszkolu nr 47 Leśna Pętelka w Gdyni,

  Jestem świadomy możliwości zakażenia mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. Jestem świadomy, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami,

 1. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez dyrekcję, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki,
 2. W przypadku zachorowania mojego dziecka w przedszkolu, zobowiązuję się do odbierania  telefonu z placówki i odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.
 3. Zobowiązuję się do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego uzyskanego po konsultacji z lekarzem o braku przeciwwskazań uczęszczania dziecka do przedszkola.


Niniejsze oświadczenia składam zgodnie z prawdą, wiedząc, że za składanie  oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega się odpowiedzialności karnej zgodnie z § 233 kodeksu karnego.

 

………………………………………………                                                                                  …………………………………….

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                              Podpis rodzica/prawnego opiekuna

                                  

  Załącznik nr 2 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

 

PLAN DEZYNFEKCJI I HIGIENY/ ZASADY DEZYFEKCI I HIGIENY POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA  W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 

CZYNNOSCI WYKONYWANE WG POTRZEB - co najmniej 3-razy dziennie:

- mycie i dezynfekcja klamek, uchwytów

- mycie i dezynfekcja  poręczy schodowych

-dezynfekcja umywalki i kranu

CZYNNOŚCI WYKONYWANE  RAZ DZIENNIE   i wg potrzeb:

- mycie podłóg  i schodów  wodą z detergentem (sale) (powierzchnie komunikacyjne)

- czyszczenie wycieraczek (odkurzanie), dezynfekcja.

- dezynfekcja włączników światła

- mycie drzwi i przeszkleń,

- przecieranie na mokro ram tablic, gablot itp.,

-  wycieranie na mokro parapetów, powierzchni mebli  (półki)

CZYNNOSCI WYKONYWANE DWA RAZY DZIENNIE I WG POTRZEB

- mycie i dezynfekcja  powierzchni podłogowych (łazienki)

CZYNNOSCI WYKONYWANE CO GODZINĘ I WG POTRZEB:

- dezynfekcja o muszli klozetowej oraz klapy sedesowej

- mycie i dezynfekcja zabawek po użyciu przez dziecko

-mycie i dezynfekcja  stolików i oparć krzeseł,  ze szczególnym naciskiem „przed i po posiłkach”

- wietrzenie sali

 

 

  Załącznik nr 3 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

 

 WYKAZ  ŚRODKÓW  DEZYNFEKCYJNYCH  STOSOWANYCH
W PRZEDSZKOLU NR ……………………………

W  ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM 

OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH

 1. Preparaty muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w miejscu chłodnym suchym, niedostępne dla osób niepowołanych.
 2. Roztwory robocze należy sporządzać w przeznaczonych do tego celu miejscach, dobrze wentylowanych. W czasie pracy należy stosować zalecane środki ochrony osobistej.
 3. Roztwór przygotowywać zgodnie z zaleceniami producenta.
 4. Nie łączyć preparatu z innymi środkami dezynfekującymi lub myjącymi.
 5. Stosować prawidłowe stężenie środka dezynfekującego oraz czas ekspozycji. Należy dokładnie sprawdzić dokładność dozowania.
 6. Po użyciu roztwór natychmiast wylać.
 7. Do dezynfekcji należy stosować preparaty myjąco-dezynfekujące o udowodnionym działaniu dezynfekcyjnym, nie powodujące ścinania białka, rozpuszczające zanieczyszczenia, nie uszkadzające dezynfekowanego sprzętu.

 

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA STOSOWANIA ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH

 1. Środek Dezynfekujący - IZOSOL

 Do dezynfekcji rąk – stosować 3 ml środka, wcierać przez ½ min następnie ręce umyć.

 1. Środek Dezynfekujący - „ DOMESTOS”

 Do dezynfekcji urządzeń sanitarnych, toalet – ilością ok. 180 ml, tj. ¾ szklanki, szczotkować powierzchnię i po 15 min. działania środka przepłukać wodą.

 Do dezynfekcji powierzchni podłóg – 250 ml. tj. 1 szklanka środka, rozcieńczyć w 10 litrach wody, roztworem myć powierzchnię i po 15 minutach działania przepłukać wodą.

 1% - 1 część DOMESTOSU + 2,5 części wody;

0,5% - 1 część DOMESTOSU + 5 części wody

III. Środek Dezynfekujący - „HYDROSEPT” "Quato"

 Do dezynfekcji zabawek – stosować wodę z dodatkiem AJAXU. Spłukać , osuszyć spryskać środkiem dezynfekującym Hydrosept, pozostawić do wyschnięcia.

 Do dezynfekcji wycieraczek– stosować 5% Hydrosept .

Hydroseptem przetrzeć wycieraczki ,

Zabieg stosować 2 x dziennie.*

  Załącznik nr 4 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

  

MONITORING CZYNNOŚCI MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCYCH

Data:

CZYNNOSCI WYKONYWANE WG POTRZEB

1.

2.

3.

Godzina

Podpis osoby wykonującej

uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYNNOŚCI WYKONYWANE  RAZ DZIENNIE   i wg potrzeb:

1.

2.

3,

 

 

 

 

 

 

CZYNNOŚCI WYKONYWANE  DWA RAZY  DZIENNIE   i wg potrzeb:

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

CZYNNOŚCI WYKONYWANE  CO GODZINĘ   i wg potrzeb:

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2021-01-04 08:02:55
Data edycji: 2022-02-16 07:48:50
Ilość wyświetleń: 2045

"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej