OD MAJA NIE ZBIERAMY NAKRĘTEK !!!!!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

RODO Przedszkole nr 47

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 47 Leśna Pętelka
  Maciejewicza 9, 81-89 Gdynia, e-mail: przedszkole@p47.edu.gdynia.pl
 • Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
  w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 • Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.

W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.

 • W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy
  z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
  w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 • Przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z Placówki,

gdy dane osobowe są pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), wobec uzyskania Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 47 Leśna Pętelka w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Maciejewicza 9 81-189 Gdynia, e-mail: przedszkole@p47.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 1. Dane zostały pozyskane od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji przez pracowników Przedszkola nr 47 Leśna Pętelka tożsamości osoby upoważnionej przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka z placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6  oraz art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe.
 1. Kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzane przez Szkołę to: podstawowe dane indentyfikacyjne osoby upoważnionej do odbioru dziecka jak: imię i nazwisko.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także dostawcy rozwiązań i asysty technicznej IT.
 1. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 2. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 3. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo ich sprostowania,
 • do ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

 

.

Data dodania: 2021-10-22 13:49:42
Data edycji: 2023-05-10 11:50:07
Ilość wyświetleń: 1800

"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej