DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZAJĄ DZIECI ZDROWE - DZIECKO CHORE POZOSTAJE W DOMKU!!!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

RODO Przedszkole nr 47

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 47 Leśna Pętelka
 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);    
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami  ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych  osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 47 Leśna Pętelka ul. Maciejewicza 9 81-189 Gdynia
 2. Inspektor ochrony danych Pan Grzegorz Sarniak edu.iod@gdynia.pl
 3. Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania  i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1  lit.C).
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:     
  1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
  2. podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 
  3. szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,                                                                                                                                  
  4. Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.    
  5. Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni w zakresie obsługi finansowo-księgowej.

                                                 
 5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
 7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
 8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 9. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek  o:              
  1. sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
  2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,                                    
  3. ograniczenie przetwarzania danych osobowych,   
  4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).                                                                              
 10. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
 11. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.                                                                                                                                                                 
 12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
   

KLAUZULA INFORMACYJNA
 Dla osoby upoważnionej do odbioru dzieci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest  Przedszkole nr 47 Leśna Pętelka w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Maciejewicza 9 81-189 Gdynia,  e-mail: przedszkole@p47.edu.gdynia.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak , adres do korespondencji: ul. Śląska 35-37,
  81-310 Gdynia, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu weryfikacji przez pracowników przedszkola tożsamości osoby, która została upoważniona przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka do odbioru dziecka
  z przedszkola na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzane przez przedszkole to: podstawowe dane indentyfikacyjne: imię i nazwisko oraz dane umożliwiające weryfikację tożsamość: numer dowodu osobistego.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 6. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zadaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 7. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31 sierpnia danego roku lub do czasu wycofania zgody lub odwołania upoważnienia przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.
 9. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 10. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych są rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
 11. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych (art.15 RODO),
  2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym ”
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, 00-193 Warszawa, ul.Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

 

Cofnięcie zgody dla osoby upoważnionej znajduje się na stronie internetowej Przedszkola nr 47 - link nr 8.

Data dodania: 2021-10-22 13:49:42
Data edycji: 2021-10-22 13:56:35
Ilość wyświetleń: 418

"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej