W MIESIĄCU LIPCU I SIERPNIU - NIE OPŁACAMY RADY RODZICÓW

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

RODO Przedszkole nr 47

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 47 Leśna Pętelka
 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);    
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami  ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych  osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 47 Leśna Pętelka ul. Maciejewicza 9 81-189 Gdynia
 2. Inspektor ochrony danych Pan Grzegorz Sarniak edu.iod@gdynia.pl
 3. Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania  i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1  lit.C).
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:     
  1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
  2. podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 
  3. szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,                                                                                                                                  
  4. Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.    
  5. Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni w zakresie obsługi finansowo-księgowej.

                                                 
 5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
 7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
 8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 9. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek  o:              
  1. sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
  2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,                                    
  3. ograniczenie przetwarzania danych osobowych,   
  4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).                                                                              
 10. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
 11. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.                                                                                                                                                                 
 12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
   

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dla osoby upoważnionej do odbioru dzieci Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Przedszkole nr 47 Leśna Pętelka ul. Maciejewicza 9 81-189 Gdynia
 2. W Przedszkolu powołany został Inspektor ochrony danych: Grzegorz Sarniak z którym kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imię i nazwisko oraz adres zamieszkania / lub nr dowodu osobistego przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa oraz weryfikacji tożsamości podczas odbioru dzieci przez osoby do tego upoważnione zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane / przetwarzane przez okres trwania edukacji dziecka lub do wycofania upoważnienia

5 .Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia

 1. Pani/Pana dane osobowe pozyskane zostały od rodzica / prawnego opiekuna w związku z upoważnieniem do odbioru dziecka z Przedszkola nr 47 Leśna Pętelka ul. Maciejewicza 9 81-189 Gdynia
 2. ADO informuje, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: UODO 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

 

 

Data dodania: 2021-01-01 13:44:34
Data edycji: 2021-05-12 12:03:42
Ilość wyświetleń: 252

"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej