MIKOŁAJU DZIĘKUJEMY.....
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia choroby pochodzenia pasożytniczego (owsicy) w Przedszkolu nr 47 „Leśna Pętelka” w Gdyni

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia choroby pochodzenia pasożytniczego (owsicy)

w Przedszkolu nr 47 „Leśna Pętelka” w Gdyni

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. 947 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 161 poz. 968).
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526)

CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest;

 1. eliminowania ryzyka zarażenia się chorobami typu owsica;
 2. stwierdzenia u dzieci objawów choroby pasożytniczej typu owsica.
 3. Procedura jest wytyczną do postępowania i podejmowania działań profilaktycznych.

 

Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad postępowania z dzieckiem chorym,
 • objawów choroby.

ZAKRES PROCEDURY

Zakres stosowania dotyczy:

 • rodziców/opiekunów prawnych,
 • nauczycieli,
 • personelu pomocniczego,
 • dyrektora,
 • wychowanków przedszkola.

DEFINICJE

 

Owsica – zakażenie owsikami. Objawy - uporczywe swędzenie (zwłaszcza w nocy)
w okolicy odbytu, a u dziewczynek - sromu i pochwy - zaczerwieniona skóra wokół odbytu - nerwowość i rozdrażnienie - osłabienie, brak apetytu,nudności, bóle brzucha. 

OPIS PROCEDURY

 1. Rodzice:
 • systematycznie dbają o higienę swojego dziecka;
 1. Nauczyciele:
 • uczą dzieci podstawowych zasad higieny,
 • systematycznie kontrolują miejsca zabawy dzieci szczególnie na placu zabaw.
 1. Personel pomocniczy:
 • zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości pomieszczeń (sanitariaty);
 • przeprowadza wietrzenie pomieszczeń, w którym przebywają dzieci i personel;
 • przestrzega prawidłowej zasady mycia rąk zgodnie z instrukcją;
 • dokonuje codziennej dezynfekcji stołów i sanitariatów;
 • systematycznie uzupełnia mydła i czyste ręczniki;
 • przestrzega zasady zdrowego i higienicznego podawania posiłków;
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i zabawy;
 • współpracuje z nauczycielami w ramach podejmowanych działań profilaktycznych dla rodziców i wychowanków;
 1. Dyrektor:
 • Informuje rodziców o zgłoszonych przypadkach infekcji
 • zapewnia środki czystości i środki do dezynfekcji;

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA CHOROBY:

 1. Przez okres kuracji dziecko pozostaje w domu do całkowitego wyleczenia (owsiki).
 2. W przypadku wystąpienia trudności, np. w rodzinach o niskim statusie ekonomicznym dyrekcja placówki podejmuje współprace z opieką społeczną w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie pasożytniczej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko może uczęszczać do przedszkola (że dziecko jest zdrowe).
 4. Jeżeli lekarz decyduje, że dziecko w trakcie kuracji może uczęszczać do przedszkola – wystawia stosowne zaświadczenie.
 5. Poinformowanie całej społeczności przedszkolnej o wystąpieniu choroby pasożytniczej w przedszkolu .
 6. Edukacja dzieci w zakresie
 • prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),
 • mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
 • mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
 • zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków
  z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

  

Procedura obowiązuje do dnia 14 kwiecień 2023r.

Data dodania: 2023-04-17 10:06:38
Data edycji: 2023-05-10 08:30:29
Ilość wyświetleń: 308

"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej