Przerwa wakacyjna SIERPIEŃ 2023

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

WRZESIEŃ PO NOWEMU, A JEDNAK PO STAREMU

Drodzy Rodzice z dniem 1.09.2022 zarówno przyprowadzając i odbierając swoje pociechy wchodzimy do przestrzeni wspólnej placówki.

RODZICE NIE WCHODZĄ DO SAL.

OBOWIĄZKIEM RODZICA/OPIEKUNA JEST ODPROWADZENIE DZIECKA DO SALI i przekazanie dziecka nauczycielowi!

Zachowujemy zasady bezpieczeństwa - dzieci nie biegają po holu, nie zbiegają same ze schodów - pamiętamy, że trwa rytm przedszkola.

Przestrzeń wspólna, nie jest miejscem spotkań towarzyskich rodziców odbierających dzieci.

Kwestię przynoszenia zabawek przez dzieci ustalają nauczyciele w poszczególnych grupach wyznaczając dzień ku temu przeznaczony. Przedmioty - zabawki przyniesione w inne dni pozostają w półeczkach w szatni. Uczymy się zasad od najmłodszych lat.

ODBIJANIE KARTY EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU JEST OBOWIĄZKIEM RODZICA/OPIEKUNA.

NIE ODBICIE KARTY SKUTKUJE NALICZENIEM MAKSYMALNEJ ILOŚCI GODZIN.

 

PONIŻEJ PRZYPOMINAMY!

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Nr 47 w Gdyni
1 Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6.00-8.00. Ewentualne spóźnienia zgłaszają telefonicznie lub zgłaszają dzień wcześniej u nauczycielki grupy.
2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00.
3. Dziecko z przedszkola poza rodzicami/prawnymi opiekunami mogą odebrać wyłącznie osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów
4. Rodzice/prawni opiekunowie dostarczają do nauczycielki grupy pisemne upoważnienie dla innej-poza nimi-dorosłej osoby, która będzie odbierać dziecko. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione. Nie uwzględnia się upoważnień telefonicznych, mailowych, ustnych.
5. Osoba upoważniona powinna w momencie odbierania dziecka mieć przy sobie dowód tożsamości i na prośbę nauczycielki okazać.
6. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce grupy oraz od chwili odebrania z grupy.
7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka, w przypadku gdyby zachowanie osoby wskazywało na niemożność zapewnienia bezpieczeństwa dziecku po odebraniu z przedszkola (np. stan nietrzeźwości)
8. W sytuacji opisanej w pkt. 7 nauczycielka dąży do nawiązania kontaktu z rodzicami lub rodzicem, aby dziecko mogło być odebrane z przedszkola z zachowaniem jego podstawowego prawa - prawa do bezpieczeństwa.
9. Wówczas, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17.00 nauczycielka powiadamia telefonicznie rodzicówo tym fakcie.
10. Rodzice zobowiązani są do pozostawienia u nauczycieli grupy niezbędnych numerów telefonicznych, aby ułatwić możliwość kontaktowania się z nimi w sprawach dotyczących dziecka.
11. Prośba rodziców dotycząca nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców może być uwzględniana wówczas, gdy dostarczone zostanie orzeczenie sądowe regulujące kwestie sprawowania opieki nad dzieckiem.
12. Nie ma możliwości realizowania odwiedzin dziecka na terenie przedszkola określonymi w orzeczeniu sądowym dotyczącym rodziny dziecka.

Data dodania: 2022-08-28 09:30:57
Data edycji: 2022-08-30 20:45:47
Ilość wyświetleń: 394

"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej