PRZERWA WAKACYJNA W 2024 - LIPIEC
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

LEGITYMOWANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECI - Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki.

Drodzy Rodzice prosimy o poinformowanie osób, które zostały przez Państwa  upoważnione  do odbioru Państwa dzieci  z placówki, aby bezwzględnie posiadały przy sobie dowód potwierdzający ich tozsamość.  Brak dokumentu skutkuje niewydaniem dziecka.

Jednorazowe okazanie dokumentu nauczycielowi nie stanowi podstawy niewylegitymowania osoby poraz drugi czy też trzeci. Nauczyciele zmieniają się, pełnią dyżury oraz pracują w nadgodzinach.

Rodzice wraz z osobami upoważnionymi do odbioru to ponad 350 osób, które musi zapamiętać nauczyciel. Rozumiemy, że czasem może to być irytujace dla osób legitymowanych, ale  jest to dla bezpieczeństw Państwa dzieci.

 

Poniżej znowelizowana procedura przyprowadzania i odbioru dzieci z placówki.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Nr 47 Leśna Pętelka  w Gdyni

 1. Rodzice/prawni opiekunowie/osoba której rodzice/prawni opiekunowie powierzą opiekę do przyprowadzenia dziecka do placowki, przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach od 6.00 do 8.00. Ewentualne spóźnienia zgłaszają telefonicznie lub zgłaszają dzień wcześniej u nauczycielki grupy.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby którym rodzice/ opiekunowie prawni powierzyli przyprowadzenie dziecka do placówki  odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce przedszkola/grupy. 
 3. Dziecko z przedszkola/placu zabaw poza rodzicami/prawnymi opiekunami mogą odebrać wyłącznie osoby pełnoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/opiekun prawny (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy
 4. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to oboje maja prawo upoważniać do odbioru dziecka osoby trzecie, które zapewnią mu bezpieczeństwo i własciwą opiekę.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie dostarczają do nauczycielki grupy pisemne upoważnienie dla innej-poza nimi-dorosłej osoby, która będzie odbierać dziecko. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione. Nie uwzględnia się upoważnień telefonicznych, mailowych, ustnych.
 7. Osoba upoważniona powinna w momencie odbierania dziecka mieć przy sobie dowód tożsamości i okazać na prośbę nauczycielki.
 8. Nauczycielka może   odmówić  wydania     dziecka,  w przypadku gdyby zachowanie osoby wskazywało na niemożność zapewnienia bezpieczeństwa dziecku po odebraniu z przedszkola (np. stan nietrzeźwości) oraz jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców/opiekunow prawnych. Dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor/wicedyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 9. Rodzice zobowiązani są do pozostawienia u nauczycieli grupy niezbędnych numerów telefonicznych, aby ułatwić możliwość kontaktowania się z nimi w sprawach dotyczących dziecka.
 10. Prośba rodziców dotycząca nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców może być uwzględniana wówczas, gdy zostanie dostarczone orzeczenie sądowe regulujące kwestie sprawowania opieki nad dzieckiem.
 11. Nie ma możliwości realizowania odwiedzin dziecka na terenie przedszkola określonymi w orzeczeniu sądowym dotyczącym rodziny dziecka.
 12.  Gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17.00 nauczycielka powiadamia telefonicznie rodzicówo tym fakcie.  Nauczyciel uzgadnia z rodzicem sposób odbioru dziecka.
 13. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.
 14. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej.        
Data dodania: 2023-09-25 11:05:09
Data edycji: 2023-09-26 11:32:20
Ilość wyświetleń: 277

"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej